Arbetsmiljö BAS-P/BAS-U

Hälsa, säkerhet & miljö

Är ni trygga med er arbetsmiljö? Ingen i Sverige ska behöva skada sig, bli sjuk eller dö på grund av sitt arbete. En bra arbetsmiljö kräver systematiskt och kontinuerligt arbete med Arbetsmiljölagen (AML), Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) samt Miljöbalken som ramverk. 

Som experter på hälsa, säkerhet och miljö har vi stor kompentens och erfarenhet på lagar och förordningar och kan bedöma vilka ergonomiska, psykiska, sociala och fysiska risker som finns inom er verksamhet. Vi hjälper till att minska riskerna för ohälsa och olycksfall samt att förbättra arbetsmiljön från ett helhetsperspektiv.”  

En god och säker arbetsmiljö kräver systematiskt och konstant arbete med hälsa, säkerhet och miljö. Vi på Bengt Dahlgren har ett starkt engagemang för att driva frågor inom arbetsmiljö- och miljöområdet med ett brett utbud av hälsa-, säkerhet- och miljötjänster. Arbetsmiljölagen (AML) är det regelverk som syftar till att förebygga ohälsa och olyckor i arbetet samt att skapa en god arbetsmiljö. Tillsammans med AML finns det ca 80 stycken arbetsmiljöföreskrifter (AFS) som styr arbetsmiljöarbetet. 

Alla anställda i Sverige har rätt till en bra arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. Ingen ska behöva skada sig, bli sjuk eller dö på grund av sitt arbete. Vi hjälper att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv, genom att bedöma vilka ergonomiska, psykiska, sociala och fysiska risker som finns inom verksamheten.  

Vi erbjuder specialister inom systematiskt arbetsmiljöarbete, rutiner för hantering av riskobservationer, tillbud och olyckor. Förbättringsarbeten, förändring av processer inom arbetsmiljö. Riskanalyser med fokus på hälsa och säkerhet. Lagefterlevnad och lagbevakning. Arbetsmiljöutredningar. Kontroll av årligt arbetsmiljöarbete. Skyddsronder. Arbetsmiljö för chefer och ledare samt vägledning. BAS-P, BAS-U och arbetsmiljösamordning. Vi har även kompetens inom ISO45001 och säkerhetsområdet. 

För en god miljö behöver vi förebygga och minska skador på vår miljö, att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Miljöbalken är den lag som berör vårt miljöarbete och av sju avdelningar som innehåller 33 kapitel och ungefär 500 paragrafer. Till detta hör ett stort antal förordningar och föreskrifter, som har meddelats med stöd av bestämmelser i miljöbalken. I flera andra lagar finns även inskrivna kopplingar till miljöbalken.  Miljölagarna tas idag fram både inom EU och nationellt. 

 Vi erbjuder spetskompetens inom miljö, tillstånds- och anmälningsärenden enligt Miljöbalken. Vi kan även hjälpa med kontrollprogram och uppfyllande av villkor och lagar. Riskanalyser vid översiktsplaner och detaljprojektering. Miljökonsekvensbeskrivning, hantering av miljötillstånd. Miljöutredningar, Lagefterlevnad och lagbevakning. ISO 104001. Rapporteringar, avfallshantering, kemikaliehantering, etc. 

Vill du veta mer eller skicka en offertförfrågan? Kontakta oss idag!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.