Fukt & Inomhusklimat

Energi

Att effektivisera energiförbrukningen i din byggnad är alltid en grundläggande målsättning för oss på Bengt Dahlgren. Vi erbjuder såväl energiberäkningar, energisamordning, energikartläggning som dagsljus- och solstudier.

Vi arbetar rådgivande för att kunna vägleda alla våra kunder till energismarta systemlösningar som är anpassade till kundens specifika önskemål och med den bästa helhetslösningen.

Vi gör:

Beräkningar & Simuleringar

Dagsljus- & Solstudier

Energideklarationer, Energikartläggning & Energisamordning

Energi- & Miljöledning enligt ISO 14001/5001

Energiutredning inför effektivisering

Energi- och lönsamhetskalkyler

Solenergi

Fukt, Radon & Inomhusklimat

Fukt i byggnader kan medföra biologisk påväxt, kemisk nedbrytning och därmed avgivning av hälsoskadliga ämnen från byggnadsmaterial till inomhusmiljön. Detta kan leda till olägenheter och risk för människors hälsa. Fuktfrågor bör behandlas i byggnadens alla skeden, från idé till förverkligande av ett hus och även under förvaltningen. Många inom byggbranschen tycker att fukt är svårt och besvärligt.

På Bengt Dahlgren arbetar vi med att säkerställa en god inomhusmiljö och hållbara byggnader på fem fronter; programskedet, projekteringsskedet, produktionsskedet, förvaltningsskedet samt vid rivning och ombyggnation.

Vi gör:

Fuktutredning, Fuktskadeutredning & Fuktstatusinventering

Skadeutredning

Mögelundersökning

Fuktsakkunnig

Inomhusmiljöutredning

Lufttäthetsprovning

Miljöinventering

Mätuppdrag

Radonmätning & Radonutredning

Inventering av farligt avfall

Teknisk Due Diligence - TEDD

Fuktstatusinventering

Identifiering av fuktrisker och riskkonstruktioner i ett tidigt skede är viktigt för att minimera kostnader både inför ombyggnation och i fastighetsunderhållet. Enligt Boverkets rapport, teknisk status i den svenska bebyggelsen, är upp mot 56 % av småhusen, 18 % av flerbostadshusen och 32 % av övriga lokaler drabbade av fukt- och mögelskador i sådan utsträckning att inomhusmiljöproblem riskerar att uppstå. Kostnader för åtgärder kan bli mycket höga om inte fuktproblem avhjälps i tid.

En fuktstatusinventering är ett snabbt sätt att få fram ett tydligt beslutsunderlag för att klarlägga fuktskadeomfattningen inför ombyggnation och styra underhållsbehovsplanering. En prioriteringsordning på relevanta fuktsäkerhetsåtgärder ger förutsättningarna för långsiktig hållbarhet. 

Fuktstatusinventering är även ett krav vid vissa miljöcertifieringar och ger mycket värdefull information vid överlåtelser. De kan genomföras i enstaka byggnader, delar av byggnader eller i hela fastighetsbestånd. Vi anpassar inventeringen efter beställarens behov.

Fuktsakkunnig

En fuktsakkunnig är en person med särskild kompetens och erfarenhet inom fuktsäkerhet. De representerar byggherren för att formulera fuktkrav och följa upp implementering av dessa genom byggprocessens alla skeden. 

På Bengt Dahlgren har vi diplomerade fuktsakkunniga konsulter (Bygga F LTH) med beräkningskompetens och stor erfarenhet av hundratals genomförda fuktsakkunniguppdrag. Flera av dessa uppdrag är även miljöcertifierade enligt Breeam, Miljöbyggnad och fler.

Vi arbetar enligt branschstandarden ByggaF – en metod som säkerställer, dokumenterar och kommunicerar fuktsäkerheten genom byggprocessen, från planering till förvaltning.

Fuktskadeutredning

Vi strävar efter att alla utredare på Bengt Dahlgren skall vara utbildade Byggdoktorer vilket säkrar en hög kvalitet på utredningarna avseende beviskrav, kausalitet och förankring i fuktfysik. Vi har lång erfarenhet av att utföra utredningar i både försäkringsärenden och juridiska tvister.

I en skadeutredning fastställs orsak till fuktskadan, omfattning av skadan avgränsas och åtgärdsförslag tas fram för att sanera, avhjälpa och förhindra att skadan uppstår på nytt. Förenklat uttryckt utreds fukt- och mögelproblem genom att riskkonstruktioner avseende fukt identifieras och undersöks. Ritningar granskas och byggnadens historik kan behöva utredas. Konstruktionsingrepp utförs i relevanta byggnadsdelar för att möjliggöra fuktmätning och materialprovtagning för analys. Fuktpåverkan på material bedöms.

Vill du veta mer eller skicka en offertförfrågan? Kontakta oss idag!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.